Project Description

De Veldweg is een van de oudste zijwegen aan de centrale as van Bussum: de Brinklaan. Door de doorsnijding van het spoor in 1873 ontstaan daarna noodzakelijkerwijs de Kloosterweg en Veld’straat’. Bussum groeit onstuimig: van 1500 inwoners in 1874 tot 15.000 in 1916 en 30.000 in 1944 (x20 in 70 jaar!). Daarna blijft het aantal inwoners nagenoeg constant maar groeit wel het aantal woningen en auto’s! Het centrum maakt een ‘inhaalmanoeuvre’ die nog steeds gaande is: de herontwikkeling Veldweg hoort daarbij. Door de gebruiksverdichting in het centrum en de daarbijbehorende parkeerdruk vallen er gaten in de structuur. Ook Bussum ontkomt niet aan een kwaliteitsslag in het centrum: stapeling van functies is onafwendbaar. Wonen boven winkels en parkeren onder maaiveld voeden beide het publieke domein. De complexiteit van planvorming in het centrum neemt sterk toe: veel belangen, veel wensen en een ingewikkelde logistiek. Samen met de ontegenzeggelijke kwaliteiten zo pal in het centrum is de ontwerpuitdaging geboren. Deel van het absolute centrum, uitzicht op het groen van Mariënburg, een gelukkige vrijwel noord-zuid oriëntatie en een goede bereikbaarheid, geven het door omstandigheden sterk beperkte bouwblok een aantal prachtige voordelen.

Onder maaiveld is een groter bouwoppervlak noodzakelijk om de gewenste parkeerplaatsen te kunDnee ng rheanlzeenn. van het terrein moeten daar worden opgezocht om circa 100 parkeerplaatsen per laag te realiseren. Een eventuele derde laag (steeds dieper in het grondwater) kan het aantal parkeerplaatsen verhogen tot circa 300. Het voorstel is de inrit aan de Kloosterweg te situeren nabij de Veldweg en de uitrit op de Veldweg, hoek Veldstraat. De toegang vanuit de parkeergarage tot het winkelgebied aan de Nassaulaan in de noord-oosthoek is de meest directe. Het ontwerp van de parkeergarage voldoet aan de norm NEN 2443, heeft 126 publieke plekken en 76 privé plekken (op -2) [198], heeft twee liften en drie trappenhuizen en kan gescheiden functioneren van de trap en de liftvoorziening voor de woningen. De autobewegingen bovengronds zijn zo ver mogelijk weggehouden van het winkelgebied. Door het terugleggen van de rooilijn aan de Veldstraat ontstaat er een opstelplek voor laden/ lossen van 18 metere! oMnettw idkkeling van bebouwing aan de oostkant van de Veldstraat kunnen in de toekomst aldaar verdere laad-/losvoorzieningen worden opgenomen in de bebouwing.Het bovengrondse bouwvolume bestaat uit een 4,50 meter hoge plint met daarop 26 woningen. In de plint zijn aan de zuidzijde de inen uitrit van de parkeergarage gepland met de daarbij gelegen trap en lift. Aan de noordzijde kan tegen de expeditiestraat aan eventueel een jongerenvoorziening worden gemaakt met een ingang aan de Kloosterweg, een dienstingang aan de Veldstraat en – geheel inpandig en apart geconstrueerd – een dansvoorziening die aan alle zijden geluiddicht en los is van de overige constructie (totaal circa 200 m2). Tussen de eventuele voorziening voor de jongeren en de kantoren met baliefunctie is een fietsenstalling geprojecteerd. Deze stallingmogelijkheid kan openbaar worden gebruikt (circa 70 fietsen – ingang Kloosterweg), en is gedeeltelijk afsluitbaar als fietsenberging voor de op de hogere lagen gelegen woningen (circa 50 fietsen – ingang Veldstraat). De kantoren met baliefunctie (praktijk- of sportruimte) op de begane grond (circa 950 m2) zijn van twee kanten toegankelijk. Zowel vanuit het voorplein aan de Kloosterweg als vanaf de Veldstraat draagt dit bij aan levendigheid van het centrum. Wanneer het jongerencentrum om welke redenen dan ook eventueel niet gerealiseerd dan kan de fietsenstalling opschuiven richting Na wordt het kantoor-met-baliefunctie-oppervlak vergr Veldstaat zijn tevens een vijftal opgaande rechte geprojecteerd die toegang geven tot 10 appartemente De centrale trap en lift tot de hoger gelegen woni Veldweg in de zuidgevel. Het mogelijke bouwvolume voor de woningen is beperk aangegeven afmetingen van het bouwblok. Het mooi no gelegen blok is met z’n 24 meter breedte eigenlijk een woning die spant van gevel tot gevel,r eene nt e on gesloten bouwblok met twee parallelle ‘woonstrenge denken over de woningtypologie is vooreerst uitgeg activering van de dakstructuur om optimaal gebruik t de mogelijkheid direct zonlicht in de woningen te k het aanzienlijk spoorweglawaai binnen te laten. De met zonnekappen krijgt een hoofdrol! Lawaaibeschu dakterrassen met directe bezonning van ‘s ochtends avonds laat laten de hele dag door direct daglicht gelegen woonkamers annex keukens. Door de bovenwo “onderste-boven” te plannen, met slapen op entree woonkamers daarboven ontstaat een nieuw type dat de nabijheid van andere woningen volledige privacy dakterras, optimaal op de zon is georiënteerd en van het meest directe spoorweglawaai! Dankzij deze van het daklandschap is het mogelijk twee woonstreng elkaar te maken. Zowel aan de Kloosterweg als aan d zijn zo maisonnettes mogelijk (8,5 meter diep, 6,0 van elkaar). In het bouwklok is als het ware in de een coupure gemaakt die daglicht diep het blok in deze coupure zijn de toegangen tot de maisonnette en worden verdere patio’s uitgesneden naar de wo 4,5 meter +P waardoor ook hier daglichatn idne het 23.00 meter diepe woningen komt. De maisonnettes hierdoor minder diep worden en de zeer diepe woning + P krijgen een interne patio. Door deze opzet van zijn nog maar een zeer beperkt aantal slaapkamers aan spoorlawaai. Vanzelfsprekend zullen aan de waarnodig speciale geluidwerende voorzieningen aangebracht.De woningen aan de Veldstraat kunnen maisonnette worden gemaakt (model A), alsook als 2-beukige flats (model B). Bij maisonnettes ontstaan dan een tweetal publieke daktuintjes (met bomen!) die een parcellering geven aan de Veldstaat. Bij tweebeukige appartementen ontstaan zeer grote privé dakterrassen en een aaneengesloten bouwvolume. Voor het licht en de levendigheid in de Veldstraat lijkt ons de maisonnetteoplossing iets interessanter dan de flats. De lichthappers op de dakplattegronden zijn zo geconstrueerd dat zij bijna 2 meter uit de gevel uitsteken. Er ontstaat zo een zichtlijn op het groen van Mariënburg vanuit de op het zuiden gerichte ‘erkers’ (aan de zijkant gesloten). Er ontstaat hierdoor een bijzondere ruimtelijke en verticale parcellering in de gevels waarbij de kolommen (tevens h.w.a.) samen met de gestrektheid van het bouwblok een interessante driedimensionale plastiek oplevert. Gekscherend zou je kunnen zeggen dat de op het zuiden (Mariënburg) gerichte zonnekapjes met de gesloten zijkanten ook gezien kunnen worden als nonnenkapjes…! Best toepasselijk voor een plan aan de Kloosterweg! Een ontspannen treintje van kapjes langs het spoor, markant én bescheiden tegelijk. Hopelijk een bijdrage aan het centrum van Bussum. 

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Dudok Ontwikkeling

Opdracht: 2008

Programma: 950 m2 commerciele ruimte, 198 parkeerplaatsen, 26 woningwetwoningen

Werknummer: 0828

Projectmedewerkers: Annemarie Schuitema, Fieke But, Sylvana van Baren, Pieter Hoogedoorn, Joep Damstra,Michael Durgaram.